Category Archives: spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kto tu jest kim?

kto jest kim w spółce z o.o.?

Jeśli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą lub wspólnikiem spółki cywilnej, a Twój biznes dobrze się rozwija, powinieneś zajrzeć do mojego wpisu o zakładaniu spółki z o.o. Oczywiście nie namawiam Cię, żebyś od razu leciał do KRS i rejestrował spółkę, ale poddaję tą kwestię pod rozwagę.

A tymczasem kilka słów adresowanych do tych, którzy podjęli już decyzję o założeniu spółki, a może już ją założyli.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz pamiętać, że Twoja spółka to nie Ty. Niby oczywiste, prawda?

Niemniej wielu przedsiębiorców tak bardzo utożsamia się ze stworzonymi przez siebie firmami, że nie od razu „czuje” tę odrębność.

Pamiętaj, że w spółce z o.o. jest coś takiego jak zarząd, który jest rękami, nogami i głową spółki.

Możesz być jednocześnie wspólnikiem i członkiem zarządu (np. prezesem) spółki.

Jednak  w takiej sytuacji podejmując jakiekolwiek czynności zawsze musisz się zastanowić, czy działasz jako Ty czy jako spółka.

Jeśli działasz jako Ty, miej przy sobie dowód osobisty, a jeśli jako spółka – dodatkowo jeszcze odpis z KRS.

W dodatku działając jako Ty możesz zawrzeć z „Twoją” spółką umowę o pracę!

Totalne rozdwojenie jaźni! :)

O takich umowach będzie następny wpis, a w nim wideo. Zapraszam!

A tymczasem jestem ciekawa, czy masz własne doświadczenia związane z „przejściem” do spółki.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: www.flickr.com/photos/96526303@N00/3651344537/”>Sarah G…

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Spółka z o.o. w organizacji – co to takiego i jak działa?

spółka z o.o. w organizacji

Otóż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jeśli rejestrują Państwo spółkę przez Internet – pół biedy. Wiele osób jednak – z różnych przyczyn – wciąż woli złożyć tradycyjny wniosek do KRS. Jak to zrobić pisałam już w kilka razy (tu, tu i tu, i tu).

Dodatkowo, wkrótce na stronie Kancelarii Adwokackiej Agata Klima-Nowak dostępny będzie do pobrania bezpłatny poradnik na ten temat. Należy zatem zachować czujność :)

No więc jeśli są Państwo tradycjonalistami, to rejestracja spółki z o.o. w KRS potrwa. Może nie miesiące, ale kilka tygodni, a w tym czasie spółka teoretycznie jeszcze nie istnieje.

Na szczęście ustawodawca zlitował się nad oczekującymi i uregulował tę kwestię w kodeksie spółek handlowych (a dokładnie w art. 11 i nast. k.s.h.).

A zatem, co może spółka z o.o. w organizacji?

Zgodnie z art. 11 k.s.h., spółka z o.o. w organizacji może we własnym imieniu:

 • nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
 • zaciągać zobowiązania,
 • pozywać i być pozywane,

a gdyby coś było niejasne, to do spółki z o.o. w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tej spółki po jej wpisie do rejestru. Z tą chwilą (z chwilą wpisu) staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki w organizacji.

Firma (nazwa) spółki z o.o. w organizacji powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „w organizacji”.

Ważne! Kodeks modyfikuje (dość istotnie) sprawę odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji. Mianowicie zgodnie z art. 13 § 1 k.s.h., za zobowiązania te odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Przy czym wspólnik spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie z tymi podmiotami za jej zobowiązania do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. Oznacza to, że wierzyciel pozwie, a potem będzie egzekwował należność od wszystkich tych osób lub od tych, które sobie upatrzy (z jemu tylko znanych powodów).

Nie ma zatem znaczenie, czy jesteś wspólnikiem, czy członkiem zarządu spółki z o.o. w organizacji – jeśli działasz jako jej głowa i ręce, będziesz odpowiadał za ewentualne długi spółki, które ta głowa i te ręce zaciągnęły.

Zgodnie z art. 12 k.s.h. półka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

No to pozdrawiam i wracam leczyć moje przeziębienie.

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/ikrichter/4813677392/

Skomentuj

Opublikowany w spółki

1-osobowa spółka z o.o., czyli do tanga nie trzeba dwojga!

1-osobowa spółka z o.o.

Wejść z kimś w spółkę, zrobić coś z kimś do spółki, zjeść coś na spółkę, a nawet, przepraszam, spółkować – wszystkie te wyrażenia wskazują, że potrzebna jest więcej niż jedna osoba. Tymczasem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można sobie założyć samemu. Wspomniałam o tym we wpisie na temat zakładania spółki z o.o., ale dziś trochę więcej o tym dziwie natury. Spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika i będzie od niego całkowicie odrębnym bytem.

Zgodnie z art. 163 kodeksu spółek handlowych, do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: 1) zawarcia umowy spółki, 2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 3) powołania zarządu, 4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, 5) wpisu do rejestru.

Jeśli wspólników jest więcej podpisują oni umowę spółki w formie aktu notarialnego. Taki dokument w przypadku, gdy wspólnik ma być jeden, nazywamy aktem założycielskim spółki (i również musi mieć formę aktu notarialnego). Następnie spółkę należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 166  k.s.h., zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, 6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, 7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, 8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

a ponadto zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno zawierać nazwisko i imię albo nazwę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki (w praktyce wypełnia się odpowiednie okienko w papierowym formularzu).

Wspólnicy oraz organy spółki jednoosobowej muszą się liczyć z pewnymi modyfikacjami jej działania wynikającymi właśnie z jej „jednoosobowości”.

 • I tak, zgodnie z art. 173 § 1 k.s.h., w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. A zatem, jedyny wspólniku, chcesz coś spółce powiedzieć, to napisz to!
 • Natomiast zgodnie z art. 210 § 2 k.s.h., w przypadku gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu (to możliwe, taka osoba jest wtedy sterem, okrętem, żeglarzem), czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. W takiej sytuacji o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Problemem mogą być jedynie koszty związane ze składaniem takich oświadczeń, gdyż notariusz każdorazowo pobierze taksę notarialną i podatek VAT.

Spółka z o.o. – nawet jeśli ma tylko jednego wspólnika – nie umiera razem z nim. Jego udziały podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, o ile sam wspólnik nie postanowił inaczej (oczywiście, jeszcze za życia).

Podziel się tym postem, jeśli uważasz, że zawiera ważne informacje.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/ilovememphis/4994059768/

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. bez zmiany umowy spółki – udziały tylko dla dotychczasowych wspólników

udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularny temat (pisałam o tym m. in. tutaj i tutaj, i dostaję sporo pytań o sp. z o.o.), dlatego dziś dalej będę zaspokajać ciekawość czytelników w tym zakresie. Dziś sprawa ciekawa i jeszcze do niedawna budząca nie tyle kontrowersje wśród prawników, co rozbieżności w orzecznictwie sądów gospodarczych: podwyższenie kapitału spółki bez zmiany postanowień jej umowy, a dokładnie to, co można zrobić z utworzonymi w ten sposób udziałami.

Zgodnie z art. 257 kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki, przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin podwyższenia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących (wtedy automatycznie podwyższenie „dotyka” dotychczasowych wspólników proporcjonalnie do już posiadanych udziałów) lub ustanowienie nowych. I tutaj pojawiał się problem, gdyż nie było jasne, czy takie udziały muszą  być objęte i w tym przypadku wyłącznie przez wspólników (też proporcjonalnie) czy też mogą być zaoferowane innym podmiotom.

Jak wspomniałam, sądy orzekały tak lub tak w różnych miastach. Na przykład w Szczecinie nowe udziały musiały zostać objęte przez dotychczasowych wspólników i basta.

Jednak już od 2010 roku Sąd Najwyższy zajął w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Mianowicie, w wyroku z dnia 25 lutego 2010 r. (I CSK 384/2009) stwierdził, że nowe udziały w kapitale podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki mogą objąć tylko dotychczasowi wspólnicy proporcjonalnie do przysługujących im już udziałów; w razie nieobjęcia przez nich udziałów w ten sposób, podwyższenie kapitału zakładowego nie dochodzi do skutku.

Orzeczenie to spotkało się zarówno z aprobatą jak i krytyką, lecz pomimo krytyki uchwałą Składu Siedmiu Sędziów z dnia 17 stycznia 2013 r. (III CZP 57/2012) Sąd Najwyższy podtrzymał to stanowisko:

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych, z tym że nowe udziały w podwyższonym kapitale mogą być objęte jedynie przez wspólników w stosunku do ich dotychczasowych udziałów.

Jeśli zatem jako wspólnicy spółki z o.o. upatrują Państwo w podwyższeniu kapitału bez zmiany umowy spółki sposobu na pozyskanie zewnętrznego kapitału, a chętni nabywcy udziałów ustawiają się już w kolejce, to niestety nic z tego.

Ale oczywiście można to zrobić też inaczej…

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/hktang/4243300265/lightbox/

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Vol. 4 – Rejestracja spółki w sądzie

zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeśli rejestrują Państwo swoją spółkę przez Internet, o czym ostatnio pisałam, odsyłam na stronę portalu E-MS. Jeśli jednak jesteście mniej zinformatyzowani, lubicie ołówek i papier (lub chociaż klawiaturę i papier), to będziecie musieli zmierzyć się z formularzami rejestrowymi, co – jak się głębiej zastanowić – nie jest takie straszne. Zwłaszcza z moją pomocą.

Formularze można pobrać w sądzie od razu w formie papierowej. W Szczecinie wygląda to tak:

–        Dzień dobry, poproszę formularze W3, W …- zaczynam wymieniać.

–        Czyli komplet?

–        Komplet.

I już.

Jeszcze łatwiej jest przez Internet, bo nie trzeba nigdzie iść. Formularze są udostępniane na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wszystkie formularze mają numery i tytuły, więc dość łatwo zorientować się, które należy pobrać. Najbardziej standardowy zestaw obejmuje: W3 (podstawowy wniosek – takie pismo przewodnie), WE (dane wspólników), WK (dane dotyczące organów spółki i ich członków), WM (przedmiot działalności). To zabrzmi jak truizm, ale naprawdę warto przeczytać zawarte na wstępie formularzy instrukcje.

Zgodnie z art. 167 § 1 k.s.h., do zgłoszenia spółki należy dodatkowo dołączyć:

 1. umowę spółki,
 2. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
 3. jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego,
 4. podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
 5. złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu.

Niestety zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 1. wniosek o wpis rejestru REGON (RG-1);
 2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. zgłoszenie identyfikacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (formularz NIP-2).

Niestety, bo przez „jedno okienko” dłużej czekamy na NIP i REGON.

Wszystkie te druki i dokumenty składamy w sądzie rejonowym, w wydziale gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

Koszt złożenia wniosku to  600 zł. (500 zł. opłata sądowa i 100 zł. ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

WAŻNE: Z zarejestrowanie zawartej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie należy zanadto zwlekać. Zgodnie z art. 169 k.s.h., jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki, ulega ona rozwiązaniu.

I co dalej? Podziel się tym postem z innymi Przedsiębiorczymi!

Powodzenia!

AKN

Skomentuj

Opublikowany w spółki