1-osobowa spółka z o.o., czyli do tanga nie trzeba dwojga!

Share

1-osobowa spółka z o.o.

Wejść z kimś w spółkę, zrobić coś z kimś do spółki, zjeść coś na spółkę, a nawet, przepraszam, spółkować – wszystkie te wyrażenia wskazują, że potrzebna jest więcej niż jedna osoba. Tymczasem spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można sobie założyć samemu. Wspomniałam o tym we wpisie na temat zakładania spółki z o.o., ale dziś trochę więcej o tym dziwie natury. Spółka z o.o. może mieć tylko jednego wspólnika i będzie od niego całkowicie odrębnym bytem.

Zgodnie z art. 163 kodeksu spółek handlowych, do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się: 1) zawarcia umowy spółki, 2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, 3) powołania zarządu, 4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, 5) wpisu do rejestru.

Jeśli wspólników jest więcej podpisują oni umowę spółki w formie aktu notarialnego. Taki dokument w przypadku, gdy wspólnik ma być jeden, nazywamy aktem założycielskim spółki (i również musi mieć formę aktu notarialnego). Następnie spółkę należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z art. 166  k.s.h., zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki, 2) przedmiot działalności spółki, 3) wysokość kapitału zakładowego, 4) określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, 5) nazwiska, imiona i adresy członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki, 6) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli ustawa lub umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, 7) jeżeli wspólnicy wnoszą do spółki wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności, 8) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 9) jeżeli umowa wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma,

a ponadto zgłoszenie do sądu rejestrowego spółki jednoosobowej powinno zawierać nazwisko i imię albo nazwę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika, a także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki (w praktyce wypełnia się odpowiednie okienko w papierowym formularzu).

Wspólnicy oraz organy spółki jednoosobowej muszą się liczyć z pewnymi modyfikacjami jej działania wynikającymi właśnie z jej „jednoosobowości”.

  • I tak, zgodnie z art. 173 § 1 k.s.h., w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej. A zatem, jedyny wspólniku, chcesz coś spółce powiedzieć, to napisz to!
  • Natomiast zgodnie z art. 210 § 2 k.s.h., w przypadku gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu (to możliwe, taka osoba jest wtedy sterem, okrętem, żeglarzem), czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. W takiej sytuacji o każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego. Problemem mogą być jedynie koszty związane ze składaniem takich oświadczeń, gdyż notariusz każdorazowo pobierze taksę notarialną i podatek VAT.

Spółka z o.o. – nawet jeśli ma tylko jednego wspólnika – nie umiera razem z nim. Jego udziały podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych, o ile sam wspólnik nie postanowił inaczej (oczywiście, jeszcze za życia).

Podziel się tym postem, jeśli uważasz, że zawiera ważne informacje.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/ilovememphis/4994059768/

(Visited 859 times, 1 visits today)
Share

Skomentuj

Opublikowany w spółki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *