Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Tutaj sporo się pozmieniało. I w interesie przedsiębiorcy jest, żeby się z nową regulacją dokładnie zapoznać i informować o niej klientów.

Jeszcze przed wejściem w życie ustawy na Facebooku Kancelarii informowałam, że przedsiębiorcy powinni przygotować się na zwroty na nowych zasadach – zarówno co do logistyki, jak i co do kosztów.

Otóż, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i – co do zasady – bez ponoszenia kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Dlaczego takie ważne jest, żeby o tym uprawnieniu poinformować konsumenta?
Ponieważ jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, termin realizacji tego prawa wydłuża się o 12 miesięcy (czyli trwa rok i 14 dni).
Załóżmy, że klient odstępuje od umowy. I co dalej? 
Umowę uważa się za niezawartą. Dodatkowo, wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Na szczęście przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
A jak i kiedy rzecz ma wrócić do przedsiębiorcy?
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą (np. jest to jakaś maszyna lub spory mebel).
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
Następnym razem będzie o tym, co jest wyłączone spod prawa odstąpienia od umowy.
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/32705331@N00/1270114055/

Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta

obowiazek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta - lista kontrolna
Uwaga! Ten wpis zawiera plik do pobrania i wydrukowania – listę kontrolną, która pomoże Ci sprawdzić, czy przekazujesz swoim klientom wszystkie wymagane prawem informacje.
~~~~~~~~~~~~
Nie oszukujmy się, jeśli prowadzisz biznes w oparciu o Internet lub co do zasady zawierasz z klientami umowy poza swoją siedzibą (np. jeździsz do nich), to masz obowiązek informacyjny wobec tego klienta wielki jak stąd do Rio de Janeiro.
Mianowicie najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia (produktu/usługi) oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie (czyli nazwie), organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się (ile kosztuje minuta połączenia z Tobą lub jaki jest koszt sms’a);
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. lodówka side-by-side);
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
12) braku prawa odstąpienia od umowy (jeśli tak jest w danym przypadku) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (np. montaż);
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć (tj. wymagania sprzętowe i co do oprogramowania);
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 ~~~~~~~~~~~~
Nieudzielenie konsumentowi informacji lub niewydanie dokumentów przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta stanowi wykroczenie  zagrożone karą grzywny według dodanego tą ustawą do kodeksu wykroczeń art.139 b w brzmieniu: „Art. 139b. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.”.
~~~~~~~~~~~~
Świetnie!
A teraz zadanie dla Ciebie: pobierz i wydrukuj listę kontrolną, którą dla Ciebie przygotowałam, a następnie sprawdź z ołówkiem w ręku, czy Twoja strona internetowa zawiera wszystkie wymagane informacje. Pod moim czujnym okiem na pewno sprawnie Ci pójdzie.
obowiązek informacyjny wobec konsumenta  - lista kontrolna do pobrania
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/71715102@N00/2740700588/

Kto to jest przedsiębiorca? Kto to jest konsument?

ochrona praw konsumentów

Oto dawno zapowiedziany cykl wpisów o nowych przepisach dotyczących praw konsumentów.

Może ktoś uzna, że przepisy te nie są aż tak nowe, skoro weszły w życie już kilka miesięcy temu, ale dla prawnika przepisy, do których nie ma jeszcze komentarzy i choć trochę utrwalonego orzecznictwa, są zawsze nowe, a ich stosowanie – zwłaszcza w przypadku naszego „racjonalnego” ustawodawcy – to często stąpanie po cienkim lodzie.

Zacznijmy jednak pomalutku, od podstawowych spraw.

Ustawa o ochronie praw konsumenta nie zawiera definicji „przedsiębiorcy” ani „konsumenta”, dlatego chcąc wiedzieć, kogo w rzeczywistości nowe przepisy dotyczą, musimy sięgnąć do kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 43[1] kodeksu, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] § 1 kodeksu cywilnego (jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – np. spółka cywilna), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Natomiast zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego, za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak wynika z zestawienia tych przepisów – nie ma konsumenta, jeśli nie ma też przedsiębiorcy.

Do zobaczenia wkrótce,

AKN

Obraz: https://www.flickr.com/photos/119760624@N05/16192855832/

Radosnych Świąt!

Prawo dla Przedsiębiorczych życzy radosnych Świąt!

No i żeby wiosna w końcu przyszła…

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: https://www.flickr.com/photos/47264866@N00/3435369379/