Category Archives: upadłość

Wierzyciel hipoteczny też może złożyć wniosek o ogłoszenie upadlości

upadłość dłużnika hipotecznego
No i po urlopie… Czas ruszyć z kopyta do roboty!
Moje wpisy na temat upadłości cieszą się dużym zainteresowaniem. Czytelnicy pytają mnie często, czy mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, bo upatrują w tym szansy na odzyskanie swoich pieniędzy.
Na ten temat wypowiadał się ostatnio również Sąd Najwyższy w uchwale  z dnia 6 czerwca 2014 r. (sygn. akt: III CZP 23/14), w której stwierdził, że wierzyciel hipoteczny niebędący wierzycielem osobistym dłużnika jest uprawniony do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst: Dz.U. z 2012 r., poz. 1112, ze zm.).
Kolejna wątpliwość wyjaśniona :)
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/16151021@N00/3860603642/

2 komentarze

Opublikowany w upadłość

Jakie są konsekwencje niezłożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości?

konsekwencje niezłozenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Od jakiegoś czasu „magluję” kwestię złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pisałam o tym jakie są podstawy upadłości (tutaj) oraz kto jest uprawniony lub zobowiązany do złożenia do sądu stosownego wniosku (tutaj). Niby wszystko jasne, ale nie znam nikogo, kto rzeczywiście złożyłby do sądu taki wniosek z chwilą powstania niewypłacalności. To zapewne dlatego, że wszyscy niewypłacalni dłużnicy, z którymi miałam do czynienia, za wszelką cenę chcieli ratować swe firmy (budowane i pielęgnowane latami) i nie dopuszczali do siebie myśli o niepowodzeniu. Jakkolwiek rozumiem takie podejście, uważam, że trzeba być świadomym konsekwencji, jakie za tym idą. A konsekwencje mogą być poważne.

A zatem co grozi osobom, które – choć zobowiązane – nie złożyły wniosku w terminie? Na szczęście nie to, co obrazuje dzisiejszy rysunek, ale…

Osoby te ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego i naprawczego). Szkoda, o której tu mowa polega ona albo na stracie, którą poniósł poszkodowany, albo na pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Odpowiedzialność odszkodowawcza zachodzi wówczas, gdy szkoda została wyrządzona z winy osób zobowiązanych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w określonym terminie. Osoby te za powstałą szkodę odpowiadają całym swoim majątkiem. O obowiązku naprawienia szkody orzeka sąd. Należy pamiętać, że osoba domagająca się wynagrodzenia szkody wyrządzonej jej przez niewykonanie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, musi wykazać, że od dłużnika nic nie można uzyskać, a także że przez zaniechanie zgłoszenia tego wniosku zmniejszył się majątek masy upadłości i wskutek tego osoby uczestniczące w podziale funduszów masy bądź nic nie otrzymali, bądź otrzymali mniej niżby na nich pierwotnie przypadało, gdyby wniosek był zgłoszony we właściwym czasie.

Ponadto zgodnie z art. 373 ust. 1 ustawy, wobec osoby, która ze swej winy nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o ogłoszenie upadłość, sąd może orzec pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Co istotne, za zaległości podatkowe odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, a członek zarządu nie wykazał, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy, a jednocześnie nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części (art. 116 § 1 ordynacji podatkowej). Odpowiedzialność tych osób obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich funkcji.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (I FSK 2030/2008), dla wyłączenia powyższej odpowiedzialności nie ma znaczenia, kto zgłosił żądanie ogłoszenia upadłości, byleby tylko żądanie ogłoszenia upadłości było zgłoszone we właściwym czasie, a zatem odpowiedzialność ta będzie wyłączona nawet, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez wierzyciela.

Warto również zwrócić uwagę na art. 299 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jeżeli jednak  członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody – może uwolnić się od tej odpowiedzialności.

Jak widać konsekwencje są różne, ale zawsze poważne. Należy się zatem zastanowić, czy naprawdę warto ratować firmę za wszelką cenę. Nie zakładam z góry, że nie warto, proszę jedynie o głębokie zastanowienie…

Jest to z pewnością trudne zagadnienie, dlatego podziel się tym artykułem z innymi Przedsiębiorczymi, którzy może powinni ją przemyśleć.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/waitingfortheword/5733210440/

1 Comment

Opublikowany w upadłość

Złożenie wniosku o upadłość – kto może, a kto musi?

kto moze a kto musi złożyć wniosek o upadłość?

Pisałam już, kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Moment ten należy w porę zauważyć, gdyż w takiej sytuacji dłużnik ma dwa tygodnie na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Instytucja upadłości ma służyć zabezpieczeniu interesów wierzycieli niewypłacalnego dłużnika, dlatego też ustawa wymienia osoby zobowiązane do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości, a także konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku. Skupmy się jednak najpierw na tym, kto może, a kto musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w przypadku wystąpienia jej przesłanek.

Otóż zgodnie z art. 20 ust.  1 Prawa upadłościowego i naprawczego, wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli, a ponadto również:

1) w stosunku do spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej – każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki;

2) w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – każdy, kto ma prawo je reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami (czyli członkowie zarządu);

3) w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego – także organ założycielski;

4) w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa – także minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;

5) w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej oraz spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, będących w stanie likwidacji – każdy z likwidatorów;

6) w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – kurator ustanowiony na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);

7) w stosunku do dłużnika, któremu została udzielona pomoc publiczna o wartości przekraczającej 100 000 euro – organ udzielający pomocy.

Należy tu podkreślić, że dłużnik (oraz każdy, kto ma prawo reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami dłużnika będącego osobą prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, czyli w szczególności wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych) jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Należy również zwrócić uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2008 r. (sygn. akt: V CSK 508/2007), w którym Sąd ten stwierdził: Z chwilą, gdy spółka zaprzestanie spłacania wymagalnych zobowiązań lub gdy jej zobowiązania przekroczą wartość majątku, powstają podstawy do ogłoszenia upadłości i jednocześnie od tej daty w ciągu dwóch tygodni jej zarządca (członek zarządu, wspólnik, itd.) ma obowiązek zgłosić wniosek o upadłość. Jeżeli wniosku takiego nie złożył, a stan uzasadniający ogłoszenie upadłości trwa nadal, to zarówno on, jak i każdy następujący po nim zarządca spółki, ma także obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w terminie dwóch tygodni do dnia, w którym dla niego stało się to możliwe, a więc od dnia, w którym przy zachowaniu wymaganej staranności, mógł dowiedzieć się o istnieniu przesłanek do ogłoszenia upadłości. Z faktu, że ustawodawca określił dwutygodniowy termin do wypełnienia obowiązku zgłoszenia wniosku o upadłość nie wynika bowiem, że po bezskutecznym upłynie tego terminu wygasa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość – także po upływie tego terminu, w każdym następnym dniu istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, dłużnik ma nadal obowiązek zgłoszenia wniosku.

O tym, z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć osoby, które nie złożyły tego wniosku, następnym razem.

Tymczasem pozdrawiam i liczę, że podzielisz się tymi ważnymi informacjami z innymi,

AKN

 

12 komentarzy

Opublikowany w upadłość

Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

kiedy ogłosić upadłość ?

Uwaga! Przepisy w tym zakresie zmieniły się po publikacji tego wpisu. Sprawdź, czy jego treść jest aktualna.

 

Słowo „kryzys” kilkakrotnie przewinęło się przez moje wpisy (na przykład tutaj lub tutaj). Dziś również chciałabym poruszyć kwestię związaną z kryzysem, a mianowicie kwestię ogłoszenia upadłości, a dokładnie: kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

W Polsce sprawy związane z upadłością – jej przesłankami, zainteresowanymi podmiotami oraz konsekwencjami – określa ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1112) i to właśnie w niej należy szukać odpowiedzi na zadane powyżej pytanie. Jak to jednak bywa – nie tylko w polskim prawie – samo zapoznanie się z ustawą nie wystarcza. Co zatem należy wiedzieć o przesłankach złożenia wniosku o upadłość?

Przepisy ustawy stosuje się do dłużników – przedsiębiorców, a także do:

1) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej;

2) wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

3) wspólników spółki partnerskiej.

 

Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny, czyli nie wykonuje swoich wymagalnych (czyli nie przyszłych, lecz takich, w których termin zapłaty już minął) zobowiązań pieniężnych. Ponadto za niewypłacalną uważa się też osobę prawną (np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) także wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość jej majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

 

Choć definicja ustawowa wydaje się być dość zrozumiała to w istocie może budzić wiele wątpliwości. Kwestią tą szczególnie często zajmują się sądy administracyjne na potrzeby ustalenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe. Warto zatem zajrzeć do tego orzecznictwa – oto jakie można z nich wyciągnąć wnioski

 

  • Pierwsza z przesłanek ogłoszenia upadłości, tj. niewykonywanie zobowiązań pieniężnych zachodzi wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje swych zobowiązań.
  • Niewykonywanie nie musi się odnosić do wszystkich zobowiązań dłużnika.
  • Nie ma też znaczenia ich charakter, tzn. czy są to zobowiązania prywatnoprawne, czy publicznoprawne.
  • Niewykonywanie może dotyczyć tylko niektórych zobowiązań, nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 8 września 2009 r. (I SA/Bd 203/2009)

 

  • Zła sytuacja finansowa podmiotu sama w sobie nie stanowi przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 września 2011 r. (I SA/Łd 827/2011)

 

  • Niewypłacalność istnieje nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy dłużnik nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2010 r. (I SA/Łd 533/2010)

 

W sprawie tej wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku Izby Cywilnej z dnia 19 stycznia 2011 r. (sygn. akt: V CSK 211/2010), w którym stwierdził, że krótkotrwałe wstrzymanie płacenia długów wskutek przejściowych trudności nie jest podstawą ogłoszenia upadłości, gdyż o niewypłacalności w rozumieniu art. 11 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego można mówić dopiero wtedy, gdy dłużnik z braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje przeważającej części swoich zobowiązań.

 

Rozpoznanie momentu powstania niewypłacalności (w oparciu o przepisy oraz powyższe orzecznictwo) ma istotne znaczenie, gdyż – zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy – dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie odpowiedni wniosek. Wobec dłużników, którzy się do tego nakazu nie zastosowali polskie prawo przewiduje surowe konsekwencje, o których napiszę następnym razem.

W oczekiwaniu na następny artykuł podziel się tym z innymi Przedsiębiorczymi. Pomogą Ci w tym te małe kółeczka na dole :)

Tymczasem pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/bazadwalker/6539687917/

Skomentuj

Opublikowany w upadłość