You are currently viewing Gwarancja jakości – co mówi kodeks cywilny?

Gwarancja jakości – co mówi kodeks cywilny?

gwarancja jakości

Już wiedzą Państwo, co to jest gwarancja jakości i kto jej udziela, bo pisałam o tym ostatnio. Wiedzą też Państwo, że zasady korzystania z gwarancji ustala gwarant, czyli podmiot, który tej gwarancji udziela. Jeśli jednak dokument gwarancyjny nie zawiera odmiennych postanowień, zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego. Warto zatem wiedzieć, jakie są te przepisy. W szczególności warto wiedzieć, do czego zobowiązany jest gwarant i ile ma na to czasu.

I tak, zgodnie z art. 577 § 1 k.c., jeśli kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny, uważa się, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

Jeżeli w gwarancji nie wskazano tego terminu, to wynosi on jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Tak jak już sugerowałam, utopienie telefonu komórkowego nie jest taką wadą.

Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji (czyli kupujący, bo to on jest uprawniony), powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Zwykle zatem kupujący dostarcza rzecz sprzedawcy, producentowi lub wskazanemu przez te osoby serwisowi.

Gwarant jest obowiązany wykonać obowiązki wynikające z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczyć uprawnionemu z gwarancji rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzającym. Kodeks nie wskazuje konkretnego terminu, w jakim naprawa ma być wykonana, bo różne naprawy – różnych rzeczy – różnie trwają. Inaczej naprawia się kombajn (pewnie i miesiąc byłby uzasadniony), inaczej fleki w bucie (tu w grę wchodzi co najwyżej kilka dni).

Co istotne dla udzielającego gwarancji, obciąża go niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego. Na powierzone rzeczy gwarant powinien zatem chuchać i dmuchać.

Zgodnie z art. 581 k.c., jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant wymienił rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. W innych wypadkach (czyli gdy naprawy były nieistotne, drobne) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Pozdrawiam,

AKN

Obraz: http://www.flickr.com/photos/boojee/29777131/

Ten post ma 4 komentarzy

 1. weczi

  „Jeżeli w gwarancji nie wskazano tego terminu, to wynosi on jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.”
  Zupelnie nic to nie wnosi! Rozumiem ze gwarant moze dac gwarancje zarowno 5cio czy 7mio letnią, ale także 1 miesiąc?

  1. AKN

   Może, oczywiście, ale jeśli nie zadecyduje inaczej, to jest rok. To jest przepis „na wszelki wypadek” :)
   Pozdrawiam,
   AKN

 2. krzysztof Wojtasik

  Czy w przypadku….usunięcia wady fizycznej rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad przez gwaranta ….składającemu reklamację ( dokumentem gwarancyjnym jest nasza faktura – kodeks cywilny ) prawnie przysługuje mozliwość dalszego roszczenia z powodu poniesionych strat…takich jak wszelkie konsekwencje finansowe wynikające np z powodu uszkodzeń innych urzadzeń, aparatów, z powodu przestoju linii produkcyjnych spowodowanych uszkodzeniem, wadą zakupionego towaru ( po stwierdzeniu uszkodzenia …. wymieniono lub naprawiono w ramach udzielanej 1-dno rocznej gwarancji )
  z poważaniem
  KW

  1. AKN

   Może się zdarzyć, że sprzedawca będzie odpowiadał za szkodę wynikłą z wady rzeczy sprzedanej, np. za zniszczenie innych maszyn czy przestoje, jednak jest to odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a nie z tytułu rękojmi czy gwarancji. Jest to różnica, ponieważ w takim przypadku kupujący jako poszkodowany musi udowodnić sprzedawcy winę (czyli, że sprzedawca zrobił coś źle). W przypadku rękojmi i gwarancji nie ma takiego obowiązku i dlatego mówi się, ze jest to odpowiedzialność absolutna.
   Pozdrawiam,
   AKN

Dodaj komentarz