You are currently viewing Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta

Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta

obowiazek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta - lista kontrolna
Uwaga! Ten wpis zawiera plik do pobrania i wydrukowania – listę kontrolną, która pomoże Ci sprawdzić, czy przekazujesz swoim klientom wszystkie wymagane prawem informacje.
~~~~~~~~~~~~
Nie oszukujmy się, jeśli prowadzisz biznes w oparciu o Internet lub co do zasady zawierasz z klientami umowy poza swoją siedzibą (np. jeździsz do nich), to masz obowiązek informacyjny wobec tego klienta wielki jak stąd do Rio de Janeiro.
Mianowicie najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia (produktu/usługi) oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie (czyli nazwie), organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się (ile kosztuje minuta połączenia z Tobą lub jaki jest koszt sms’a);
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. lodówka side-by-side);
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
12) braku prawa odstąpienia od umowy (jeśli tak jest w danym przypadku) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (np. montaż);
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć (tj. wymagania sprzętowe i co do oprogramowania);
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 ~~~~~~~~~~~~
Nieudzielenie konsumentowi informacji lub niewydanie dokumentów przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta stanowi wykroczenie  zagrożone karą grzywny według dodanego tą ustawą do kodeksu wykroczeń art.139 b w brzmieniu: „Art. 139b. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.”.
~~~~~~~~~~~~
Świetnie!
A teraz zadanie dla Ciebie: pobierz i wydrukuj listę kontrolną, którą dla Ciebie przygotowałam, a następnie sprawdź z ołówkiem w ręku, czy Twoja strona internetowa zawiera wszystkie wymagane informacje. Pod moim czujnym okiem na pewno sprawnie Ci pójdzie.
obowiązek informacyjny wobec konsumenta - lista kontrolna do pobrania
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/71715102@N00/2740700588/

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Andrzej Musiński

  Niezwykle imponuje mnie Twoje nastawienie w pisaniu tekstów.

 2. xyz

  Bardzo dobry artykuł. To bardzo ważne mieć na uwadze wszystkie te punkty. Informacja to podstawa. Nie można oszukiwać klienta.

 3. Marcin

  Jednak to wszystko dotyczy tylko konsumenta, czyli nie ma to zastosowania do klientów występujących jako przedstawiciele firm (faktura na firmę). Co w przypadku przedsiębiorcy zakupującego produkty do firmy? Nie ma żadnych praw?

  1. AKN

   Może nie „żadnych”, ale zdecydowanie mniej. Zasady dotyczące przedsiębiorców zamawiających towar lub usługi znajdują się z wciąż w kodeksie cywilnym.
   Pozdrawiam,
   AKN

Dodaj komentarz