Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta

obowiazek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta - lista kontrolna
Uwaga! Ten wpis zawiera plik do pobrania i wydrukowania – listę kontrolną, która pomoże Ci sprawdzić, czy przekazujesz swoim klientom wszystkie wymagane prawem informacje.
~~~~~~~~~~~~
Nie oszukujmy się, jeśli prowadzisz biznes w oparciu o Internet lub co do zasady zawierasz z klientami umowy poza swoją siedzibą (np. jeździsz do nich), to masz obowiązek informacyjny wobec tego klienta wielki jak stąd do Rio de Janeiro.
Mianowicie najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:
1) głównych cechach świadczenia (produktu/usługi) oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie (czyli nazwie), organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny;
5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się (ile kosztuje minuta połączenia z Tobą lub jaki jest koszt sms’a);
7) sposobie i terminie zapłaty;
8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy;
10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. lodówka side-by-side);
11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy;
12) braku prawa odstąpienia od umowy (jeśli tak jest w danym przypadku) lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji (np. montaż);
15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć (tj. wymagania sprzętowe i co do oprogramowania);
21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 ~~~~~~~~~~~~
Nieudzielenie konsumentowi informacji lub niewydanie dokumentów przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta stanowi wykroczenie  zagrożone karą grzywny według dodanego tą ustawą do kodeksu wykroczeń art.139 b w brzmieniu: „Art. 139b. Kto w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa zawierając umowę z konsumentem nie spełnia wymagań dotyczących udzielenia informacji lub wydania dokumentu, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), podlega karze grzywny.”.
~~~~~~~~~~~~
Świetnie!
A teraz zadanie dla Ciebie: pobierz i wydrukuj listę kontrolną, którą dla Ciebie przygotowałam, a następnie sprawdź z ołówkiem w ręku, czy Twoja strona internetowa zawiera wszystkie wymagane informacje. Pod moim czujnym okiem na pewno sprawnie Ci pójdzie.
obowiązek informacyjny wobec konsumenta  - lista kontrolna do pobrania
Pozdrawiam,
AKN
Obraz: https://www.flickr.com/photos/71715102@N00/2740700588/

Umów się na indywidualną konsultację i poznaj rozwiązanie skrojone na miarę Twoich potrzeb

4 odpowiedzi do “Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy wobec konsumenta”

  1. Jednak to wszystko dotyczy tylko konsumenta, czyli nie ma to zastosowania do klientów występujących jako przedstawiciele firm (faktura na firmę). Co w przypadku przedsiębiorcy zakupującego produkty do firmy? Nie ma żadnych praw?

    1. Może nie „żadnych”, ale zdecydowanie mniej. Zasady dotyczące przedsiębiorców zamawiających towar lub usługi znajdują się z wciąż w kodeksie cywilnym.
      Pozdrawiam,
      AKN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *